beli-buku.com
Ilmu Pendidikan Islam

Ilmu Pendidikan Islam

Oleh Zakiah Daradjat
Objek kajian tentang ilmu pendidikan Islam tidak terlepas dari manusia dalam pandangan Islam. Manusia dengan segala potensi yaitu manusia unggul atau manusis yang tidak berguna. Buku ini mengarahkan bagaimana pendidikan Islam yang dikehendaki Allah sehingga dapat menjadi acuan bagi umat Islam yang peduli dengan pendidikan. bagi mahasisa jurusan tarbiah, buku ini memberikan pedoman tentang seluk-beluk pendidikaan islam berkaitan dengan landasan, tujuan, tanggung jaab, keterbatasan, lingkungan, dan implikasinya.

 

Daftar Isi:

BAB 1 : PENDAHULUAN
A. Pandangam Islm Terhadap Manusia
B. Manusia sebagai Makhluk yang Mulia
C. Manusia sebagai Khalifah di Muka Bumi
D. Manusia sebagai Makhluk Paedogogik

BAB 2 : LANDASAN PENDIDIKAN ISLAM
A. Al Qur'an
B. As-Sunah
C. Ijtihad

BAB 3: PENGERTIAN PENDIDIKAN ISLAM
A. Pengertian Bahasa
B. Pengertian Istilah
C. Pengertian Pendidikan Islam

BAB 4 : tujuan pendidikan Islam
A. Tujuan Umum
B. Tujuan Akhir
C. Tujuan Sementara
D. Tujuan Operasional

BAB 5 : TANGGUNG JAWAB PENDIIKAN DALAM ISLAM
A. Orang-Tua
B. Guru
C. Masyarakat

BAB 6 : KEMUNGKINAN DAN KETERBATASAN PENDIDIKAN
A. Batas Pendidikan
B. Kemungkinan Keberhasilan Pendidikan
C. Pandangan Islam tentang Pengaruh Faktor Warisan dan Lingkungan serta yang dapat Dicapai Manusia Melalui Pendidikan

BAB 7 : LINGKUNGAN PENDIDIKAN
A. Pengertian Lingkungan
B. Beberapa Lingkungan Pendidikan di Luar sekolah
C. Sekolah sebagai Lingkungan Pendidikan
D. Alat Pendidikan

BAB 8 : IMPLIKASI
A. Institusi
B. Pengertian Pendidikan Agama Islam
C. Kedudukan Bidang Studi Pendidikan Agama Islam
D. Lembaga-lembaga Perguruan agama Islam
E. Kurikulum

DAFTAR KEPSTAKAAN

Beli buku Ilmu Pendidikan Islam ini secara online di toko buku online belbuk.com.
©2016 beli-buku.com